Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "БИ ПРИНТ”

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД, наричано по-долу „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД от една страна и Клиентите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.beprint.bg (наричани по-долу Клиенти), от друга.

„Бунт Адвъртайзинг” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 200302545, със седалище и адрес на управление: гр. СОФИЯ, жк. “Дружба“, бл.258 ет.6, имейл адрес: petar.tanev@beprint.bg; телефон: +359888337834

„Бунт Адвъртайзинг” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни.

Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Само Потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите, се ползват от предвидените в него права. За Клиентите на „„Бунт Адвъртайзинг” ЕООД, които не са Потребители, не се прилагат правилата от настоящите Общи условия, относно правото на отказ от договора и замяна, рекламации и гаранции. Спрямо тези Клиенти се прилага общото законодателство на Република България, включително, но не само Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта http://beprint.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на http://beprint.bg всеки Клиент автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни Клиенти.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Клиента и „БИ ПРИНТ” ООД.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяни от „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД на Клиента, представляват услуги на информационното общество, по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „БИ ПРИНТ” ООД e електронен магазин, достъпен на адес http://beprint.bg , чрез който Клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД стоки, които се изработват индивидуално, съгласно заявената поръчка на всеки Клиент.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 3 (1) „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД идентифицира Клиентите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на http://beprint.bg и на IP адреса на Клиента.

(2) „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД има право да събира и използва информация относно Клиентите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни от „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД.

Чл. 4 (1) „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злонамерени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД възникне задължение да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) Клиентът може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Клиентът е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Клиентът декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Клиента.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Клиентът трябва да използва уникално потребителско име, парола и имейл адрес за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД.

(2) Потребителското име, с което Клиентът се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД.

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество - Клиент. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД.

(4) Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Клиентът има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД. За да може да ползва услугите, Клиентът следва да въведе Клиентското си име и парола.

(2) Клиентът има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

ПОРЪЧКА

Чл. 9 (1) Клиентите използват интерфейса на уебсайта на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД, за да сключват договори за покупко-продажба и изработка на предлаганите от „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД стоки в електронния магазин.

(2) Договорът за покупко-продажба и изработка на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД.

(3) При липса на наличност от дадена стока „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД си запазва правото да откаже поръчката.

Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Клиентът е необходимо да се регистрира или идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата, посредством идентифициране с Клиентско име и парола.

(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД, Клиентът трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка („количка”).

(3) Необходимо е Клиентът да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(4) При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

(5) Когато за изработването на продукта се използва файл от Клиента, то файловете не трябва да:

 1. нарушават законовите разпоредби по отношение на съдържанието им, по-специално като съдържат расистко, ксенофобско, сексистко или друго неморално съдържание или таковa с противоконституционен характер;
 2. нарушават правата на трети лица, по-специално авторски права;
 3. да доведе до ситуация, при която изпълнението на поръчката за отпечатване ще наруши такива разпоредби и ще предизвика искове;
 4. или по друг начин са неправомерни.

ЦЕНИ

Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 12 „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или потребителско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 14 Когато Клиентът връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 15 (1) Клиентът може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На http://beprint.bg е възможно плащане чрез наложен платеж или по банков път.

(2) Ако Клиентът избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

(3)  Сумата за доставка на направените от Вас поръчки се определя и изчислява спрямо тарифата на куриерката фирма.

Чл. 16 Ако Клиентът избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Клиентът може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 17 „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД.

ДОСТАВКА

Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Клиента офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Клиента, освен ако противното не е изрично указано на http://beprint.bg.

(2) Преди изпращане на поръчаната стока, „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(3) „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

(4) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща 3-5 дни след получаване на плащането. Ако Клиентът иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.

Чл. 19 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Клиента.

Чл. 20 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

(2) Клиентът е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Клиентът не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 21 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;

б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Клиентът може да получи доставката.

(3) При невъзможност да се установи контакт с Клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля.

Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Клиента. Клиентът не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 23 „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време, чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4) За упражняване правото на отказ „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД предоставя на Потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път, чрез интернет страницата, стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД незабавно изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(6) „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 25 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора, в случай че предмет на същия са продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани;

Чл. 26 „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 27 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката са открити несъответствия с договора за продажба.

(2) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(3) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД ще запази първоначалните гаранционни условия на Потребителя.

(4) При предявяване на рекламацията на стока, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(5) Рекламацията се подава устно на посочения от „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД предoставя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

(6). При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес, телефон и email за контакт.

(7) При подаване на рекламация Потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(8) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. При естественото изхабяване на стоките Потребителят няма право на рекламация.

(9). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и Потребителя за решаване на спора.

(10) Ако „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(11) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

(12) „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(13) Когато „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД  удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

ГАРАНЦИИ

Чл. 28 Потребителите се ползват от предвидените в Закона за защита на потребителите гаранционни срокове.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 29 „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 30 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД.

Чл. 31 (1) „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Клиента за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД има правото да деактивира или заличи Клиентското име и паролата за достъп до Клиентския профил на Клиента, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.

(3) „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в Клиентския профил на Клиента. „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(2). При прекратяване на договора „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД дезактивира Клиентския профил на Клиента и заличава паролата за достъп до него.

Чл. 33 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 34 Писмената форма на договора се счита за спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 35 Органите, регулиращи дейността на „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД са Комисия за защита на Потребителите /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 36 Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 37 (1) „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД се задължава да уведоми Клиентите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми „Бунт Адвъртайзинг” ЕООД в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.